Jest to kolejny artykuł poświęcony tematyce testów, który napisałem na Samouczku. Zachęcam Cię także do przeczytania poprzednich artykułów:

 • Testy jednostkowe z JUnit 4 – artykuł wprowadza w świat testów. Przeczytasz w nim między innymi o tym czym są asercje czy po co piszemy testy. Jeśli nie pisałeś wcześniej testów to tutaj powinieneś zacząć,
 • Test driven development na przykładzie – artykuł o podejściu do pisania testów nazywanym test driven development. Opisuję w nim cały cykl RED, GREEN, REFACTOR popierając go przykładami.

W tym artykule będę zakładał, że wiesz czym są testy. W treści artykułu czasami będę porównywał wersję JUnit 5 z poprzednią, jednak znajomość JUnit 4 nie jest niezbędna.

Testy jednostkowe z JUnit 5

Powody powstania JUnit 5

JUnit 4 to monolit. Jeden plik JAR (ang. Java Archive), który zawiera całą bibliotekę. Ten plik zawiera między innymi:

 • klasy odpowiedzialne za wyszukiwanie testów,
 • klasy odpowiedzialna za uruchamianie testów,
 • klasy zawierające API do pisania testów (np. @Test czy implementacje asercji).

Jak widzisz łamie to jedną z podstawowych reguł dobrego podejścia do tworzenia kodu obiektowego: rób jedną rzecz i rób ją dobrze1.

Poza tym IDE do uruchamiania testów i wyświetlania wyników używały prywatnej implementacji. Między innymi z tych powodów ewolucyjne rozwijanie biblioteki JUnit nie było możliwe. Nawet zmiana niektórych atrybutów powodowała, że IDE błędnie wyświetlało wyniki testów. Z tego powodu powstała inicjatywa rozwijania kolejnej wersji tej biblioteki.

JUnit 5 jako platforma

JUnit 5 to trzy niezależne komponenty2:

 • platforma do uruchamiania testów: JUnit Platform,
 • API używane do pisania testów: JUnit Jupiter,
 • API używane do uruchamia testów napisanych w starszych wersjach JUnit na platformie JUnit 5: JUnit Vintage.

W swojej codziennej pracy używa się JUnit Jupiter, czyli samego API, które pozwala na tworzenie testów. To właśnie JUnit Jupiter zawiera adnotacje, który są niezbędne w trakcie pisania testów. W trakcie uruchamiania testów pośrednio używa się też JUnit Platform, na przykład uruchamiając testy w IDE.

Pierwszy test jednostkowy z JUnit 5

Projekt będę budował przy użyciu Gradle. Przykładowy test będzie służył do sprawdzenia, programu odpowiedzialnego za konwersję jednostek wagi. Każda z jednostek implementowała będzie interfejs znacznikowy WeightUnit:

public interface WeightUnit {
  int SCALE = 4;
  RoundingMode ROUNDING_MODE = RoundingMode.CEILING;
}

Klasa Pound reprezentuje funty:

public class Pound implements WeightUnit {
  public static final BigDecimal POUND_TO_KILOGRAM_RATIO = new BigDecimal("0.453592").setScale(SCALE, ROUNDING_MODE);

  public final BigDecimal value;

  public Pound(BigDecimal value) {
    if (BigDecimal.ZERO.compareTo(value) > 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Weight can't be negative!");
    }
    this.value = value.setScale(SCALE, ROUNDING_MODE);
  }

  public Kilogram toKilograms() {
    return new Kilogram(value.multiply(POUND_TO_KILOGRAM_RATIO).setScale(SCALE, ROUNDING_MODE));
  }
}

Jej odpowiednik dla kilogramów to klasa Kilogram:

public class Kilogram implements WeightUnit {
  public final BigDecimal value;

  public Kilogram(BigDecimal value) {
    if (BigDecimal.ZERO.compareTo(value) > 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Weight can't be negative!");
    }
    this.value = value.setScale(SCALE, ROUNDING_MODE);
  }

  public Pound toPounds() {
    return new Pound(value.divide(Pound.POUND_TO_KILOGRAM_RATIO, SCALE, ROUNDING_MODE));
  }
}

Przykładowy zestaw testów może wyglądać następująco:

import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.math.BigDecimal;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

class UnitConverterTest {
  @Test
  void shouldConvertZeroKilogramValue() {
    Pound pounds = new Kilogram(BigDecimal.ZERO).toPounds();
    assertEquals(BigDecimal.ZERO.setScale(4), pounds.value);
  }

  @Test
  void shouldConvertZeroPoundValue() {
    Kilogram kilograms = new Pound(BigDecimal.ZERO).toKilograms();
    assertEquals(BigDecimal.ZERO.setScale(4), kilograms.value);
  }

  @Test
  void shouldConvert1Pound() {
    assertEquals(new BigDecimal("0.4536"), new Pound(BigDecimal.ONE).toKilograms().value);
  }

  @Test
  void shouldConvert1Kilogram() {
    assertEquals(new BigDecimal("2.2046"), new Kilogram(BigDecimal.ONE).toPounds().value);
  }
}

Zwróć uwagę na to, że zarówno klasa UnitConverterTest jak i wszystkie metody nie są publiczne. JUnit 5, w odróżnieniu od swojego poprzednika, nie wymaga aby klasa/metody z testami były dostępne publicznie.

Kolejną różnicą jest pakiet, w którym znajdują się klasy użyte do tworzenia testów: org.junit.jupiter.api. Jest to bazowy pakiet zawierający wszystkie elementy niezbędne do pisania testów.

Metody oznaczone adnotacją @Test to testy. Metody te nie mogą zwracać żadnej wartości, nie mogą być prywatne ani statyczne.

Wewnątrz testów używa się asercji. Asercje dostarczone przez JUnit zgrupowane są wewnątrz klasy Assertions. W przykładach powyżej użyłem asercji assertEquals.

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Możliwości JUnit 5

Cykl życia testów

Podobnie jak w poprzedniej wersji JUnit 5 określa cykl życia testów. Dzięki temu możesz odpowiednio przygotować warunki do uruchomienia testów. JUnit tworzy nową instancję klasy przed każdym uruchomieniem testu.

Jeśli chcesz zmienić to zachowanie możesz użyć adnotacji @TestInstance, dzięki tej adnotacji możesz wymusić współdzielenie instancji klasy pomiędzy testami. Moim zdaniem, w większości przypadków nie powinieneś jednak tego robić. Dobrą praktyką jest pisanie testów, które są od siebie niezależne.

Do zarządzania cyklem życia służą następujące adnotacje:

Zmiana nazwy testu

JUnit 5 pozwala na manipulowanie nazwą testu. Dzięki temu możesz opisać test używając znaków, które nie są dopuszczalne w nazwie metody. Służy do tego adnotacja @DisplayName:

@Test
@DisplayName("0.1 pounds to kilograms ♥ ♦ ♣ ♠")
void shouldConvertFractions() {
  assertEquals(new BigDecimal("0.0454"), new Pound(new BigDecimal("0.1")).toKilograms().value);
}

Testowanie wyjątków

W odróżnieniu od JUnit 4, JUnit 5 nie pozwala na określenie oczekiwanego wyjątku w elemencie adnotacji @Test. W nowym podejściu użyte są wyrażenia lambda. Kod, który ma rzucić wyjątek powinien implementować interfejs funkcyjny Executable. W najprostszym przypadku jest to wyrażenie lambda.

Metoda assertThrows przyjmuje:

 • klasę wyjątku, który powinien być rzucony
 • implementację interfejsu, która powinna ten wyjątek rzucić:
@Test
void shouldntAcceptNegativeWeightInPounds() {
  IllegalArgumentException exception = assertThrows(
    IllegalArgumentException.class,
    () -> new Pound(new BigDecimal(-1))
  );
  assertEquals("Weight can't be negative!", exception.getMessage());
}

assertThrows zwraca instancję wyjątku, który został rzucony.

Ograniczanie czasu działania testów

JUnit 5 pozwala na testowanie czy wykonanie fragmentu kodu będzie trwało krócej niż założony z góry okres. Służą do tego asercje:

Obie asercje przyjmują argumenty:

 • instancję klasy Duration określającą maksymalny czas działania,
 • implementację interfejsu funkcyjnego Executable, to ten sam interfejs, który jest użyty w przypadku assertThrows.
@Test
void shouldTransalteUnitsBlazinglyFast() {
  assertTimeout(Duration.ofMillis(10), () -> new Kilogram(BigDecimal.TEN).toPounds());
}

assertTimeout uruchamia przekazany fragment kodu w tym samym wątku i czeka na jego zakończenie. Po zakończeniu sprawdza czy założony czas został przekroczony. assertTimeoutPreemptively uruchamia przekazany fragment kodu w innym wątku i kończy go natychmiast po przekroczeniu założonego czasu.

Zagnieżdżanie testów

JUnit 5 pozwala na wykorzystywanie klas wewnętrznych. Wraz z adnotacjami do zarządzania cyklem życia pozwala to na lepszą organizację testów. Służy do tego adnotacja @Nested. Przykład poniżej pokazuje klasę ExceptionHandling, która zawiera jeden test. Klasa ta jest zagnieżdżona wewnątrz UnitConverterTest:

class UnitConverterTest {
  @Test
  void shouldConvertZeroKilogramValue() {
    Pound pounds = new Kilogram(BigDecimal.ZERO).toPounds();
    assertEquals(BigDecimal.ZERO.setScale(44), pounds.value);
  }

  @Nested
  class ExceptionHandling {
    @Test
    void shouldntAcceptNegativeWeightInPounds() {
      IllegalArgumentException exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> new Pound(new BigDecimal(-1)));
      assertEquals("Weight can't be negative!", exception.getMessage());
    }
  }
}

Łączenie kilku asercji

Dobrą praktyką pisania testów jest używanie jednej asercji na każdy test. Takie podejście pozwala zobaczyć wszystkie asercje, które nie zostały spełnione. Prosty przykład poniżej pokazuje tę sytuację. Test jednostkowy, który zawiera te dwie linijki nigdy nie dojdzie do uruchomienia drugiej z nich:

assertTrue(false);
assertFalse(true);

Przez to zachowanie nie zobaczysz od razu wszystkich błędnych asercji. JUnit 5 pozwala na obejście tego problemu dzięki użyciu asercji assertAll:

@Test
void shouldntAcceptNullValue() {
  assertAll(
    () -> assertThrows(NullPointerException.class, () -> new Kilogram(null)),
    () -> assertThrows(NullPointerException.class, () -> new Pound(null))
  );
}

assertAll przyjmuje listę3 implementacji interfejsu Executable. Podobnie jak poprzednio zazwyczaj są to wyrażenia lambda.

W przykładzie powyżej niezależnie od wyniku pierwszej asercji druga także zostanie wywołana. Obie zostaną uwzględnione w wynikach działania testów.

Powtarzanie testów

Zdarzyło mi się pisać testy, które zawierały pętle. Pętle te służyły do powtórzenia dokładnie tego samego testu wielokrotnie. Pisałem takie testy w sytuacji gdy dochodziło do wyścigu i czasami dany test przechodził, czasami nie. JUnit 5 umożliwia pisanie tego typu testów bez użycia pętli. Służy do tego adnotacja @RepeatedTest:

@RepeatedTest(3)
void shouldAlwaysReturnTheSameValue() {
  assertEquals(new BigDecimal("29.4840").setScale(4), new Pound(new BigDecimal(65)).toKilograms().value);
}

W przykładzie powyżej test zostanie wywołany trzy razy.

Ignorowanie testów

JUnit 5 pozwala na ignorowanie testów. Najprostszym sposobem jest dodanie adnotacji @Disabled.

Mechanizm rozszerzeń

JUnit 5 w odróżnieniu od JUnit 4 nie posiada @Rule, @ClassRule czy @RunWith. JUnit5 łączy te funkcjonalności w jedną. Ta funkcjonalność nazywa się rozszerzeniami. Główną adnotacją, która zarządza rozszerzeniami jest @ExtendWith.

Adnotacja jako element akceptuje klasę implementującą interfejs Extension.

Mechanizm rozszerzeń jest głównie wykorzystywany wraz z innymi bibliotekami. Na przykład przez Spring do umożliwienia wstrzykiwania zależności czy przez Mockito do tworzenia mocków.

Przykładowe rozszerzenie

Przykład poniżej pokazuje rozszerzenie, które wyświetla na konsoli napis Samouczek extension :). Rozszerzenie to zostało zaaplikowane do jednego z testów:

public class SamouczekExtension implements BeforeEachCallback {
  @Override
  public void beforeEach(ExtensionContext context) {
    System.out.println("Samouczek extension :)");
  }
}
@Test
@ExtendWith(SamouczekExtension.class)
void shouldConvertZeroPoundValue() {
  Kilogram kilograms = new Pound(BigDecimal.ZERO).toKilograms();
  assertEquals(BigDecimal.ZERO.setScale(4), kilograms.value);
}

Tworzenie własnych adnotacji

JUnit 5 pozwala na tworzenie własnych adnotacji poprzez łączenie tych dostarczonych przez bibliotekę. W przykładzie poniżej możesz zobaczyć rozszerzenie, które przytoczyłem wyżej. Tym razem rozszerzenie to jest aplikowane przez dodanie własnej adnotacji @SamouczekBefore do metody z testem:

@Target({ ElementType.TYPE, ElementType.METHOD })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@ExtendWith(SamouczekExtension.class)
public @interface SamouczekBefore {
}
@Test
@SamouczekBefore
void shouldConvert1Pound() {
  assertEquals(new BigDecimal("0.4536"), new Pound(BigDecimal.ONE).toKilograms().value);
}

Takie podejście pozwala na tworzenie bardziej czytelnych testów. Moim zdaniem jednak nie powinno się przesadzać z używaniem tej funkcjonalności. Może ona powodować trudności w zrozumieniu kodu przez programistów, którzy są nowi w danym projekcie.

Uruchamianie testów JUnit 5

Jak wspomniałem wyżej różne narzędzia używały wewnętrznego API biblioteki JUnit do uruchamiania i wyświetlania wyników testów. W związku z tym zmiana wersji biblioteki JUnit wymaga także zmiany w różnych narzędziach. Aby używać JUnit 5 w IDE musi się ono poprawnie integrować z nową wersją biblioteki. Od jakiegoś już czasu główne IDE mają takie wsparcie:

 • IntelliJ Idea 2016.2
 • Eclipse Oxygen

JUnit 5 z Gradle

Gradle od wersji 4.6 wspiera natywnie uruchamianie testów przy pomocy JUnit Platform. Dodanie kilku linijek do build.gradle pozwala na uruchamianie testów przy pomocy Gradle:

dependencies {
  testImplementation group: 'org.junit.jupiter', name: 'junit-jupiter-api', version: '5.1.0'
  testRuntimeOnly group: 'org.junit.jupiter', name: 'junit-jupiter-engine', version: '5.1.0'
}

test {
  useJUnitPlatform()
}

Materiały dodatkowe

JUnit 5 ma bardzo dobrą dokumentację. Na YouTube znajdziesz też całkiem sporo prezentacji, które opisują nowe podejście. Poniżej zebrałem dla Ciebie materiały, które są dobrym uzupełnieniem dla treści artykułu:

Zadania do wykonania

 1. Napisz program, który będzie pomagał w prowadzeniu kantoru. Kantor powinien obsługiwać wymianę trzech par walutowych:

  • PLN – EUR,
  • PLN – USD,
  • EUR – USD.

  Właściciel kantoru z góry określa przelicznik referencyjny i spread dla każdej pary walutowej. W bardziej rozwiniętej wersji kantor powinien pobierać przelicznik referencyjny używając API. Możesz na przykład użyć tego.

  Napisz ten program używając podejścia TDD.

 2. Zrefaktoryzuj kod źródłowy przykładów użytych w artykule tak aby Weight było klasą, której konstruktor akceptuje dwa parametry:

  • WeightUnit unittyp wyliczeniowy określający rodzaj jednostki. Powinien mieć wartości POUND i KILOGRAM,
  • BigDecimal value – wartość wagi w danej jednostce.

  Dodatkowo klasa ta powinna zawierać metody:

  • Weight convert(WeightUnit convertTo) – zwraca instancję Weight reprezentującą wagę w nowej jednostce,
  • BigDecimal getValue() – zwaraca wagę,
  • WeightUnit getUnit() – zwaraca jednostkę, w której wyrażona jest waga.

  Użyj istniejących testów i metodyki TDD do przeprowadzenia refaktoringu kodu.

Zachęcam Cię do samodzielnego rozwiązania zadań, wtedy nauczysz się najwięcej. Podziel się linkiem do swojego rozwiązania w komentarzu :).

Po rozwiązaniu zadań samodzielnie możesz rzucić okiem na przykładowe rozwiązanie pierwszego zadania. Użyłem w nim biblioteki Mockito, więcej o niej przeczytasz w osobnym artykule na temat pisania testów jednostkowych z użyciem mocków.

Podsumowanie

Po lekturze tego artykułu wiesz czym jest JUnit 5. Znasz komponenty składające się na tę bibliotekę. Rozwiązałeś zadanie, które pozwoliło Ci użyć JUnit 5 w praktyce. Od dzisiaj możesz zacząć pisać testy używając wyłącznie JUnit 5 ;). W artykule tym celowo pominąłem część funkcjonalności udostępnionych przez JUnit 5. Zachęcam Cię do zajrzenia do materiałów dodatkowych, szczególnie dokumentacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę zadaj je w komentarzu. Jeśli nie chcesz ominąć kolejnych artykułów na blogu dopisz się do samouczkowego newslettera i polub Samouczka na Facebook’u. Do następnego razu!

 1. W oryginale SRP (ang. Single Responsibility Principle) to pierwsza literka z akronimu SOLID

 2. Komponenty te są także podzielone na mniejsze elementy dystrybuowane w osobnych plikach JAR. 

 3. Metoda assertAll jest przeciążona i akceptuje różne rodzaje parametrów, zaczynając od “varargs” a na strumieniach kończąc. 

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie:

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz