Moim zdaniem wokół tych pojęć narosło sporo różnych teorii i wyjaśnień. Każdy na swój sposób stara się je przełożyć na praktykę programowania. W tym artykule postaram się pokazać Ci definicje możliwe najbliższe oryginałowi. Dla pełnego obrazu postaram się także cytować oryginalną definicję, dzięki czemu będziesz mieć okazję wyrobić sobie własne zdanie.

Dependency Inversion Principle

Zasada odwrócenia zależności (ang. Dependency Inversion Principle) to literka D w akronimie SOLID. Akronim ten grupuje pięć różnych wytycznych pomagających pisać kod wysokiej jakości. W dalszej części artykułu będę się do niej odnosił także jako DIP.

W 2002 roku Robert C. Martin, znany także jako Uncle Bob opublikował książkę Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices w 2013 książka doczekała się nowego wydania. W książce tej opisał wcześniej wspomniany akronim SOLID. Literka D została opisana w osobnym rozdziale. Ogólną definicję tej zasady autor przedstawił jako:

The Dependency-Inversion Principle
A. High-level modules should not depend on low-level modules. Both should depend on abstractions.
B. Abstractions should not depend upon details. Details should depend upon abstractions.

Punkty tej zasady można przetłumaczyć jako:

A. Moduły wysokiego poziomu nie powinny zależeć od modułów niskiego poziomu. Oba powinny zależeć od abstrakcji.
B. Abstrakcje nie powinny zależeć od detali. Detale powinny zależeć od abstrakcji.

Przykład zastosowania Dependency Inversion Principle

Wyobraź sobie klimatyzator, który reaguje na temperaturę powietrza. Jeśli temperatura jest wyższa od założonego poziomu klimatyzator włącza się automatycznie. Wyłącza się, jeśli osiągnie temperaturę niższą o 3 stopnie niż założony poziom. Naiwna implementacja może wyglądać tak (zauważ, że tego klimatyzatora nie da się wyłączyć ;)):

public class AirConditioner {
  private static final float THRESHOLD = 3;

  private final float desiredTemperature;
  private final Thermometer thermometer;

  public AirConditioner(float desiredTemperature, Thermometer thermometer) {
    this.desiredTemperature = desiredTemperature;
    this.thermometer = thermometer;
  }

  public void start() throws InterruptedException {
    while (true) {
      if (thermometer.measure() > desiredTemperature) {
        coolDown();
      }
      System.out.println("It's cool.");
      TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
    }
  }

  private void coolDown() throws InterruptedException {
    while (thermometer.measure() > desiredTemperature - THRESHOLD) {
      System.out.println("Cooling down");
      // cooling down somehow ;)
      TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
    }
  }
}

public class Thermometer {
  public float measure() {
    return new Random().nextFloat();
  }
}

W tym przypadku klasa AirConditioner jest “modułem wysokiego poziomu”. Klasa Thermometer to “moduł niskiego poziomu”. Zatem ten przykład nie spełnia DIP, bo klasa AirConditioner zależy bezpośrednio od Thermometer. To co proponuje Uncle Bob sprowadza się do wprowadzenia nowej abstrakcji. Istotne jest to, że to moduł wysokiego poziomu powinien być właścicielem tej abstrakcji.

Rozwiązaniem w tym przypadku może być wprowadzenie abstrakcji, interfejsu Sensor. Interfejs ten byłby implementowany przez Thermometer. Aby DIP była spełniona, klasa AirConditioner powinna być właścicielem interfejsu Sensor. Kod spełniający DIP może wyglądać tak:

public interface Sensor {
  float measure();
}

public class AirConditioner {
  private static final float THRESHOLD = 3;

  private final float desiredTemperature;
  private Sensor temperatureSensor;

  public AirConditioner(float desiredTemperature, Sensor temperatureSensor) {
    this.desiredTemperature = desiredTemperature;
    this.temperatureSensor = temperatureSensor;
  }
  // ...
}

public class Thermometer implements Sensor {
  @Overrides
  public float measure() {
    return new Random().nextFloat();
  }
}

Co to znaczy być właścicielem abstrakcji?

Można powiedzieć, że komponent jest właścicielem abstrakcji, jeśli kontroluje sposób w jaki ta abstrakcja jest zdefiniowana. W przypadku interfejsów oznacza to tyle, że moduł określa metody dostępne w tym interfejsie. Stosując to do przykładu wyżej, aby DIP była spełniona to AirConditioner musi być właścicielem interfejsu Sensor.

W aplikacjach, które cały kod źródłowy mają w jednym pliku jar jest to kwestia umowna. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kod źródłowy rozdzielony jest pomiędzy kilka plików.

Diagramy poniżej pokazują przykładowe sposoby podziału. Białe prostokąty reprezentują pliki JAR. Prostokąty z zaokrąglonymi rogami to klasy/interfejsy:

Podział komponentów na osobne pliki JAR, sposób 1.
Podział komponentów na osobne pliki JAR, sposób 2.

Zachęcam Cię do rzucenia okiem na kod źródłowy na Github’ie. Pokazuję tam przykładowe sposoby rozdzielenia poszczególnych elementów pomiędzy pliki JAR.

Moje trzy grosze

Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie dorastam do pięt Robert’owi C. Martin’owi. Po tym wstępie mogę dodać moje trzy grosze ;).

Moim zdaniem, czasami jest tak, że nie ma sensu na siłę wprowadzać dodatkowego interfejsu. Czasami refaktoryzacja, która wydzieli dodatkową klasę, która opakowuje niskopoziomowe szczegóły jest wystarczająco dobra. Pozwala na uzyskanie kodu lepszej jakości. Bardzo mocno wierzę w zmiany wprowadzane małymi krokami. Dobrym pierwszym krokiem jest właśnie wydzielenie klas. Kolejnym etapem jest zastanowienie się na interfejsem pomiędzy nimi.

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Inversion of Control

W swoim artykule Martin Fowler wspomina, że pierwsza wzmianka o odwróceniu kontroli (ang. Inversion of Control) miała miejsce 1988 roku. Ten sam koncept opisany był także w 1985 roku w artykule opisującym środowisko programomania Mesa chwaląc się tym, że posiada więcej niż 500 użytkowników :).

Da druga wzmianka nazywa to podejście prawem Hollywood’u (ang. Hollywod’s Law):

Don‘t call us, we’ll call you (Hollywood’s Law).
A tool should arrange for Tajo to notify it when the user wishes to communicate some event to the tool, rather than adopt an “ask the user for a command and execute it” model.

Można to przetłumaczyć jako:

Narzędzie powinno (…) wspierać użytkownika kiedy on chce wydać narzędziu polecenie, a nie stosować się do podejścia “zapytaj użytkownika o polecenie i wykonaj je”.

O odwróceniu kontroli wspomina też inna, klasyczna już książka Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software:

A framework dictates the architecture of your application. It will define the overall structure, its partitioning into classes and objects, the key responsibilites thereof, how the clases and objects collaborate, and the thread of control. (…) Frameworks thus emphasize design reuse over code reuse (…). Reuse on this level leads to an inversion of control between the application and the software on which it’s based. When you use a toolkit (…), you write the main body of the application and call the code you want to reuse. When you use a framework, you reuse the main body and write the code it calls.

Ten dłuższy fragment można przetłumaczyć jako1:

Biblioteka (ang. framework) narzuca architekturę aplikacji. Definiuje także jej strukturę, podział na klasy i obiekty, ich zakres odpowiedzialności, jak klasy i obiekty współdziałają oraz sposób ich wywoływania. (…) Zatem biblioteka podkreśla wielokrotne użycie architektury a nie wielokrotne użycie kodu. Wielokrotne użycie na tym poziomie prowadzi do odwrócenia kontroli pomiędzy aplikacją i jej zależnościami. Kiedy używasz zestawu narzędzi, piszesz główne ciało aplikacji i wywołujesz kod, który chcesz używać wielokrotnie. Kiedy używasz biblioteki, używasz jej mechanizmów, które wywołują kod, który napiszesz.

W dalszej części artykułu czasami będę nazywał tę regułę jako IOC.

Przykłady odwrócenia kontroli

Przykładem takiego odwrócenia kontroli może być cykl życia serwletu. Bazując na specyfikacji serwletów masz pewność, że kontener wywoła odpowiednie metody w odpowiednim czasie. Nie ty je wywołujesz, robi to za Ciebie kontener serwletów. Na przykład nie Ty wywołujesz metodę init, robi to kontener serwletów wtedy, kiedy jest taka potrzeba.

Innym przykładem odwrócenia kontroli są kontenery IOC, na przykład Guice czy Spring2. Nie Ty tworzysz zależności, te zależności tworzone są przez kontener i wstrzykiwane do Twoich obiektów.

Poniżej pokażę Ci też odwrócenie kontroli na trochę mniejszym fragmencie kodu. Zwróć uwagę na implementację metody toString. W pierwszym przykładzie klasa HtmlTag wymaga wszystkich informacji w trakcie tworzenia obiektu:

public class HtmlTag {

  private final String tag;
  private final String body;

  public HtmlTag(String tag, String body) {
    this.tag = tag;
    this.body = body;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.format("<%s>%s</%s>", tag, body, tag);
  }
}

W drugim zastosowałem wzorzec template meethod. Metoda stosuje odwrócenie kontroli, w trakcie swojego działania prosi o niezbędne informacje wywołując metody getTag i getBody:

public abstract class HtmlTag {

  protected abstract String getTag();
  protected abstract String getBody();

  @Override
  public String toString() {
    String tag = getTag();
    String body = getBody();
    return String.format("<%s>%s</%s>", tag, body, tag);
  }
}

public class EmTag extends HtmlTag {

  private String body;

  public EmTag(String body) {
    this.body = body;
  }

  @Override
  protected String getTag() {
    return "em";
  }

  @Override
  protected String getBody() {
    return body;
  }
}

Dependency Injection

Niestety tutaj nie udało mi się dotrzeć do “pierwotnej” definicji tego pojęcia.

Można powiedzieć, że wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection) to praktyka wspomagająca pisanie kodu lepszej jakości.

Jest to mechanizm, który pozwala na dostarczenie zależności niezbędnych do poprawnego działania danego obiektu. Zależności mogą być dostarczane (wstrzykiwane) na wiele sposobów. Na przykład poprzez wywołanie “seterów”, dostarczenie niezbędnych parametrów konstruktora czy korzystając z mechanizmu refleksji.

Bez wstrzykiwania wszystkie zależności tworzone są przez obiekt, który ich wymaga3. Prowadzi to do kodu, który jest trudny do testowania i mocno związany z konkretną implementacją zależności.

W dalszej części artykułu czasami będę nazywał tę praktykę jako DI.

Przykład użycia Dependency Injection

Proszę spójrz na przykład poniżej. Jest to klasa, która jest odpowiedzialna za tworzenie losowego łańcucha znaków o zadanej długości. Zauważ, że klasa RandomString wymaga generatora liczb losowych. W tym przykładzie tym generatorem jest instancja klasy Random. Głównym problemem tego kodu jest to, że używając klasy RandomString nie masz żadnego wpływu na sposób jej działania. Wszystkie jej zależności tworzone są w trakcie tworzenie instancji.

public class RandomString {

  private final Random generator = new Random();

  public String getString(int length) {
    return generator.ints(length, 'a', 'z' + 1)
        .mapToObj(i -> (char) i)
        .reduce(new StringBuilder(), StringBuilder::append, StringBuilder::append)
        .toString();
  }
}

Pozornie niewielka zmiana bardzo mocno podnosi jakość kodu. Tą zmianą jest dodanie do konstruktora parametru, który inicjalizuje generator. Takie podejście pozwoli w łatwy sposób wstrzykiwać zależności tej klasy. Dzięki temu na przykład w trakcie testów możesz dostarczyć taką instancję Random, która za każdym razem będzie zwracała takie same wyniki:

public class RandomString {

  private final Random generator;

  public RandomString(Random generator) {
    this.generator = generator;
  }

  // implementation of getString is the same
}

Tak zwane kontenery DI odpowiedzialne są za tworzenie sieci obiektów. Taki kontener wstrzykuje poszczególne zależności. W naszym przykładzie to kontener stworzyłby instancję klasy Random i RandomString. Ta druga utworzona zostałaby przy pomocy wcześniej utworzonej instancji klasy Random. Innymi słowy instancja klasy Random byłaby wstrzyknięta do instancji klasy RandomString.

Porównanie DIP, IOC i DI

Porównanie Dependency Inversion Principle i Inversion of Control

Zasada odwrócenia zależności sprowadza się do dodawania nowych abstrakcji, które pozwolą tworzyć kod wyższej jakości. Odwrócenie kontroli może być stosowane na różnych poziomach.

Zwróć uwagę na to, że DIP wspomina o interfejsach pomiędzy poszczególnymi modułami. Opisując tę zasadę wspomniałem także o tym, że to moduł wysokiego poziomu jest właścicielem tego interfejsu.

Takie podejście Uncle Bob uznaje jako odwrócenie kontroli. Po zastosowaniu zasady odwrócenia zależności moduł wyższego poziomu staje się właścicielem interfejsu. W przeciwnym przypadku to moduł niższego poziomu jest właścicielem tego interfejsu. Ta subtelna różnica prowadzi do odwrócenia kontroli.

Porównanie Dependency Inversion Principle i Dependency Injection

Zasada odwrócenia zależności wprowadza nowe abstrakcje. Można powiedzieć, że te nowe abstrakcje to zależności. Zależności te mogą być wstrzykiwane. Zatem użycie DIP pozwala na łatwe zastosowanie DI.

Te dwa pojęcia są także podobne pod względem nazwy ;). Wydaje mi się, że to właśnie ta zbliżona nazwa powoduje tyle zamieszania i powoduje mieszanie tych dwóch pojęć.

Porównanie Inversion of Control i Dependency Injection

IOC odwraca kontrolę. Objawia się to na wielu poziomach. Czasami może to być odwrócenie tego kto jest właścicielem interfejsu. Czy odwrócenie kolejności, w której generowane są obiekty.

Kontenery DI to nic innego jak kontenery, które wspierają IOC. Istnieje także pojęcie kontenerów IOC. Z mojego punktu widzenia kontenery IOC i kontenery DI określają to samo. To samo czyli mechanizm, który w łatwy sposób pozwala na wstrzykiwanie zależności.

Zauważ, że w przypadku tych kontenerów odwrócona jest kolejność wywoływania konstruktorów obiektów. Muszę tu też dodać, że stosowanie IOC wcale nie wymaga użycia DI. Jednak użycie DI wymaga użycia IOC.

Dodatkowe materiały do nauki

Materiałów związanych z tymi trzema pojęciami jest sporo. Poniżej zebrałem kilka z nich:

Dodatkowo odsyłam Cię do źródeł w postaci książek, o których pisałem w artykule. Niestety ich minusem jest wysoka cena:

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu wiesz czym jest DIP, IOC i DI. Na przykładach pokazałem Ci jak wygląda kod przed i po zastosowaniu tych zasad. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz już mieć problemu z wskazaniem różnic pomiędzy tymi pojęciami, które są często mylone.

Na koniec proszę Cię o to, podzielenie się tym artykułem ze swoimi znajomymi. Dzięki temu pozwolisz dotrzeć mi do szerszego grona Czytelników, a na tym właśnie mi zależy. Z góry dziękuję! Jeśli nie chcesz pominąć kolejnych artykułów polub Samouczka na Facebook’u i dopisz się do samouczkowego newslettera. Do następnego razu!

 1. Mam świadomość, że framework i library to dwie różne rzeczy. Niestety nie znam lepszego tłumaczenia framework niż biblioteka. Może powinienem użyć określenia rusztowanie? ;) 

 2. Spring jest wielki. To słowo wytrych, które zawiera w sobie wszystko. Tutaj mam na myśli wyłącznie podzbiór Spring Core. 

 3. Jest to pewne uproszczenie. Możliwa jest sytuacja, w której kod napisany jest w sposób pozwalający na użycie DI, jednak tego nie robi. 

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz