To jest jeden z artykułów w ramach praktycznego kursu SQL. Proszę zapoznaj się z pozostałymi częściami, mogą one być pomocne w zrozumieniu materiału z tego artykułu.

Każde zapytanie z kursu możesz wykonać samodzielnie. Potrzebujesz do tego środowiska opisanego w pierwszym artykule kursu. Bardzo mocno Cię do tego zachęcam. Moim zdaniem najwięcej nauczysz się samodzielnie eksperymentując z zapytaniami.

Klauzula WHERE

W artykule opisującym podstawy zapytania SELECT wspomniałem o klauzuli WHERE. Po przeczytaniu tamtego artykułu wiesz, że klauzula WHERE służy do filtrowania danych zwróconych przez zapytania typu SELECT.

Klauzula WHERE używana jest także w zapytaniach typu UPDATE, INSERT i DELETE. W pierwszym przypadku ogranicza zbiór wierszy, który powinien zostać zaktualizowany. W przypadku zapytania typu DELETE ogranicza zbiór wierszy, który powinien zostać usunięty. W zapytaniach typu INSERT używany jest z podzapytaniami (o podzapytaniach przeczytasz w jednym z kolejnych artykułów).

Informacje, które przeczytasz w tym artykule można odnieść do wszystkich czterech rodzajów zapytań.

Literały w SQL

Zanim przejdę do omawiania warunków musisz poznać literały. Używałem ich już w poprzednim artykule bez dodatkowego wyjaśnienia. Tutaj poświęcę im osobny paragraf.

Najprostszym rodzajem literałów są liczby, zapisuje się je podobnie jak w językach programowania: 42, 12.34. Liczby mogą być zapisane także w notacji naukowej 1.34E-5 lub szesnastkowo 0xBACA1.

Często będziesz także używać łańcuchów znaków. Łańcuch znaków powinien być otoczony apostrofami, na przykład 'Samouczek Programisty'.

Innym przykładem literału jest NULL, który określa pustą wartość.

Znaki specjalne w SQL

W SQL występują znaki specjalne. Do tej pory wprowadziłem '. Jeśli chcesz aby Twoje zapytanie dotyczyło wierszy, które zawierają ' musisz poprzedzić go drugim znakiem '. Spójrz na przykład poniżej, posługuję się w nim konstrukcją LIKE, którą opisuję w jednym z kolejnych akapitów. Zapytanie zwraca wszystkie wiersze, w których kolumna title zawiera znak ':

SELECT *
 FROM album
 WHERE title LIKE '%''%';

Warunki

Łączenie warunków

Każdy z warunków, który opiszę można ze sobą łączyć używając operatorów AND lub OR. AND ma pierwszeństwo przed OR. Można także użyć nawiasów (), aby określić pierwszeństwo wykonania warunków. Używanie nawiasów nie zawsze jest obowiązkowe. Jednak moim zdaniem często warto ich używać. Dzięki nim bardziej skomplikowane zapytania mogą być bardziej czytelne. Nawiasy w przykładzie poniżej są zbędne, nie mają wpływu na kolejność wykonywania operacji:

x OR y AND z
x OR (y AND z)

Nawiasy w przykładzie poniżej zmieniają kolejność wykonywania operacji, więc nie można ich pominąć bez zmiany znaczenia zapytania:

(x OR y) AND z

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Negacja warunków

Poza operatorami łączenia, które już znasz, istnieje także operator negacji warunku. Służy do tego operator NOT. Ten operator ma wyższy priorytet niż OR czy AND. Także i w tym przypadku możesz użyć nawiasów aby zmienić kolejność wykonywanych operacji. Poniższy przykład pokazuje przypadek, w którym nawiasy nie mają wpływu na kolejność wykonywanych porównań:

(NOT x) OR y
NOT x OR y

Jednak umieszczenie nawiasów w innym miejscu zupełnie zmienia warunek, który musi zostać spełniony przez zwracane wiersze:

NOT (x OR y)

<, <=, =, !=, >, >=`

Zacznę od najprostszych typów porównań. Podobne operatory występują także w językach programowania. Operatory porównują ze sobą wartości po obu stronach.

 • A < B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest mniejsze od B,
 • A <= B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest mniejsze bądź równe B,
 • A = B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest równe B,
 • A != B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest różne od B,
 • A > B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest większe od B,
 • A >= B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest większe bądź równe B.

Na przykład zapytanie poniżej wyświetli tylko te wiersze z tabeli invoice, których wartość kolumny total będzie większa niż 14 i mniejsza niż 15:

SELECT invoiceid
   ,total
 FROM invoice
 WHERE total > 14
  AND total < 15;

Następne zapytanie zwróci jedynie te wiersze, dla których kolumna total ma wartość 21.86:

SELECT invoiceid
   ,total
   ,billingcountry
 FROM invoice
 WHERE total = 21.86;

Operatory = i != mają dwie postacie. W tym samym celu możesz także użyć odpowiednio == i <>.

Porównywanie łańcuchów znaków

W przypadku języka SQL operatory służą do porównywania wartości kolumn. Mogą być użyte nie tylko do typów liczbowych. Dzięki tym operatorom można na przykład porównywać łańcuchy znaków. Zapytanie poniżej zwróci tylko te wiersze dla których kolumna billingcountry będzie większa niż A i mniejsza niż C. Innymi słowy zapytanie to zwróci wiersze, dla których billingcountry zawiera kraje zaczynające się na literę A albo B:

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry > 'A'
  AND billingcountry < 'C';

Porównywanie dat

SQLite nie ma specjalnego typu do przechowywania dat. Do tego celu używane mogą być łańcuchy znaków lub liczby. W związku z tym porównywanie dat sprowadza się do porównywania tych typów danych. Na przykład zapytanie poniżej zwróci wszystkie wiersze, które zawierają faktury wystawione w Polsce od 26 maja 2012 roku.

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry = 'Poland'
  AND invoicedate > '2012-05-26';

Przy porównaniach tego typu musisz uważać. Powyższe zapytanie zwróci wiersz, który zawiera datę 2012-05-26 00:00:00. Jeśli zmieniłbym warunek na invoicedate > '2012-05-26 00:00:00' wówczas ten wiersz zostałby pominięty.

BETWEEN

Do określenia zakresu, w którym powinna znaleźć się wartość kolumny możesz użyć BETWEEN. Zapytanie poniżej zwróci wszystkie wiersze, dla których wartość kolumny total jest większa bądź równa 10.91 i mniejsza bądź równa 11.96:

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE total BETWEEN 10.91 AND 11.96;

Porównanie total BETWEEN 10.91 AND 11.96 jest tożsame porównaniu total >= 10.91 AND total <= 11.96. Warunek BETWEEN można poprzedzić NOT

LIKE

SQL pozwala także na bardziej swobodne porównywanie łańcuchów znaków. Do tego celu używa się konstrukcji LIKE. W tym przypadku możesz użyć dwóch symboli, które mają specjalne znaczenie:

 • % – oznacza dowolną liczbę znaków,
 • _ – oznacza jeden znak.

Mechanizm ten można porównać do bardzo uproszczonych wyrażeń regularnych:

 • % odpowiada .* w wyrażeniach regularnych,
 • _ odpowiada . w wyrażeniach regularnych.

Proszę spójrz na przykład poniżej. W przykładzie tym wyświetlam wyłącznie wiersze, w których wartość kolumny billingcountry pasuje do określenia %land. Innymi słowy wyświetlam wyłącznie te wiersze, które kończą się na land:

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry
 LIKE '%land';

Poniższe zapytanie jest lekką modyfikacją powyższego. Jak widzisz użyłem w nim % dwa razy. W tym przypadku wyświetlone zostaną wiersze, w których kolumna billingcountry zawiera ciąg znaków land:

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry
 LIKE '%land%';

Słowo kluczowe LIKE możesz poprzedzić NOT. Warunek NOT x LIKE y jest tożsamy warunkowi x NOT LIKE y.

Jeśli chcesz aby znaki _ czy % były traktowane dosłownie musisz posłużyć się wyrażeniem ESCAPE. Proszę spójrz na przykład poniżej. Zapytanie zwraca wszystkie wiersze, dla których wewnątrz kolumny name występuje znak %:

SELECT *
 FROM track
 WHERE name LIKE '%e%%' ESCAPE 'e';

Literał po ESCAPE może zawierać pojedynczy znak. Symbol ten jest użyty do poprzedzenia symbolu, który powinien być traktowany dosłownie. W przykładzie powyżej użyłem 'e'.

IS NULL

Niektóre wiersze mogą mieć puste kolumny. Puste, czyli takie, które nie są uzupełnione żadną wartością. W takim przypadku mówi się, że kolumna ma wartość NULL. Aby filtrować wiersze na podstawie tej wartości należy użyć wyrażenia IS NULL. Na przykład zapytanie poniżej pokazuje tylko te kraje, dla których wartość kolumny billingstate ma wartość NULL:

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingstate IS NULL;

Zwróć uwagę na to, że kolumna zawierająca łańcuch znaków '' (pusty łańcuch znaków) i wartość NULL to dwie zupełne różne rzeczy.

Podobnie jak w przypadku LIKE także tutaj możesz użyć słowa kluczowego NOT. Warunki NOT x IS NULL i x IS NOT NULL są tożsame.

IN

Jeśli chcesz zwrócić wiersze, dla których kolumna przyjmuje jedną z określonych wartości możesz użyć IN. Zapytanie poniżej zwróci wszystkie wiersze z tabeli invoice, dla których billingcountry ma wartość 'USA' i billingstate jedną z wartości 'CA' lub 'TX':

SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry = 'USA'
  AND billingstate IN ('CA', 'TX');

Użycie IN jest tożsame odpowiedniej liczbie warunków połączonych OR.

Czym jest wstrzykiwanie SQL (ang. SQL Injection)

Wstrzykiwanie SQL jest jednym z podstawowych ataków na aplikacje używające baz danych. Polega on na odpowiednim spreparowaniu danych wejściowych. W takim przypadku poza zapytaniem, które przygotuje programista wykonywane może być także to wprowadzone przez użytkownika.

Proszę spójrz na przykład w języku Java. W ten sposób na pewno będzie Ci łatwiej zrozumieć ten typ ataku.

Załóżmy, że w aplikacji próbujesz zaimplementować moduł logowania2. Użytkownik w formularzu wprowadza swój e-mail i hasło.

Aby upewnić się, że podane dane są prawidłowe pobierane są wiersze, które pasują do przekazanych danych logowania. Programista napisał szablon zapytania, który następnie uzupełniany jest danymi od użytkownika:

String emailProvidedByUser = "...";
String passwordProvidedByUser = "...";
String queryTemplate = "SELECT password_hash FROM users WHERE email = '%s';"
String query = String.format(queryTemplate, emailProvidedByUser);

String paswordHashInDatabase = executeQuery(query);
boolean loginSuccessfull = magicHash(passwordProvidedByUser).equals(paswordHashInDatabase);

Jeśli użytkownik wprowadzi email zenek@parapet.pl i hasło tajnehaslo to logowanie przebiegnie pomyślnie :). Problem zacznie się jeśli użytkownik zacznie być złośliwy. Co stanie się jeśli użytkownik wprowadzi email '; DELETE FROM users WHERE 1 = 1 OR email = ' i dowolne hasło?

Do bazy zostanie wysłane następujące zapytanie:

SELECT password_hash
 FROM users
 WHERE email = '';
 
DELETE FROM users
 WHERE 1 = 1
  OR email = '';

Właściwie są to dwa zapytania. Bardziej istotne jest drugie z nich. Po jego wykonaniu z tabeli users zostaną usunięte wszystkie wiersze. To raczej nie jest efekt, którego spodziewał się programista ;).

Zapobieganie SQL Injection

Ręczne budowanie zapytań SQL poprzez łączenie łańcuchów znaków przeważnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Używaj do tego celu dedykowanych bibliotek. W Języku Java może to być na przykład Hibernate. W Pythonie SQLalchemy też świetnie daje sobie z tym radę. Jestem pewien, że w innych językach programowania istnieją podobne rozwiązania. Biblioteki te domyślnie odpowiednio traktują dane, które służą do wypełniania szablonów zapytań.

Jeśli chcesz budować zapytania “ręcznie”. Pamiętaj o odpowiednim traktowaniu danych pochodzących od użytkownika. Takim danym nigdy nie można ufać. Musisz założyć, że każdy użytkownik jest złośliwy i będzie chciał zepsuć Twoją aplikację. W najprostszym scenariuszu użycie '' w miejscu każdego znaku ' w danych pochodzących od użytkownika powinno pomóc.

Zadania do wykonania

Poniżej znajdziesz zestaw zadań, które pomogą Ci przećwiczyć materiał omówiony w tym artykule.

Napisz zapytanie, które:

 • zwróci wszystkie wiersze z tabeli track, dla których: unitprice jest mniejsze niż 1 i znak % zawarty jest w kolumnie name oraz kolumna name kończy się na e,
 • zwróci wszystkie wiersze z tabeli invoice, które mają uzupełnioną kolumnę billingstate i nie są ze Stanów Zjednoczonych,
 • zwróci wszystkie wiersze z tabeli invoice, które dotyczą Polski, Czech albo Węgier dla których wartość faktury przekracza 10,
 • zwróci imiona pracowników z tabeli employee, które dotyczą pracowników urodzonych w latach 60.

Przykładowe rozwiązania zadań

SELECT *
 FROM track
 WHERE unitprice < 1
  AND name LIKE '%x%%e' ESCAPE 'x';
SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingstate IS NOT NULL
  AND billingcountry != 'USA';
SELECT *
 FROM invoice
 WHERE billingcountry IN ('Poland', 'Czech Republic', 'Hungary')
  AND total > 10;
SELECT firstname 
 FROM employee
 WHERE birthdate BETWEEN '1960-' AND '1970-';

Podsumowanie

Warunki masz już za sobą. Po rozwiązaniu zadań potrafisz sprawnie posługiwać się różnymi warunkami w języku SQL. Wiesz jak wygląda atak SQL injection i jak można się przed nim bronić. Jeśli znasz kogoś komu ta wiedza może się przydać proszę przekaż odnośnik do tego artykułu. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do nowych czytelników a na tym właśnie mi zależy. Z góry dziękuję :).

Jeśli nie chcesz pominąć kolejnych artykułów na blogu proszę polub Samouczka na Facebooku i dodaj swój adres e-mail do samouczkowego newslettera.

Trzymaj się i do następnego razu!

 1. To zależy od silnika bazy danych. SQLite wspiera literały tego typu. 

 2. Do tej pory nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której mechanizm logowania musiałbym pisać od podstaw samemu. Nie rób tego samodzielnie, użyj gotowego, sprawdzonego rozwiązania. 

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz