To jest jeden z artykułów w ramach praktycznego kursu SQL. Proszę zapoznaj się z pozostałymi częściami, mogą one być pomocne w zrozumieniu materiału z tego artykułu.

Każde zapytanie z kursu możesz wykonać samodzielnie. Potrzebujesz do tego środowiska opisanego w pierwszym artykule kursu. Bardzo mocno Cię do tego zachęcam. Moim zdaniem najwięcej nauczysz się samodzielnie eksperymentując z zapytaniami.

Czym jest podzapytanie

Podzapytanie to zapytanie SQL, które umieszczone jest wewnątrz innego zapytania. Podzapytanie zawsze otoczone jest parą nawiasów (). Jak zwykle spróbuję pokazać to na przykładzie. Dla przypomnienia, najprostsze zapytanie SQL może wyglądać tak:

SELECT 1;

Po wykonaniu takiego zapytania otrzymasz pojedynczy wiersz zawierający jedną kolumnę z wartością 1. Teraz trochę skomplikuję to zapytanie:

SELECT *
 FROM (SELECT 1);

Efekt działania obu przykładów jest dokładnie taki sam. Drugi przykład używa podzapytania. Główne zapytanie SELECT * FROM zwraca wszystkie wiersze zwrócone przez podzapytanie SELECT 1. Przykład, który tu pokazałem jest trochę naciągany, bardziej prawdopodobny przykład może wyglądać następująco:

SELECT name
 FROM artist
 WHERE artistid IN (SELECT artistid
           FROM album
         GROUP BY artistid
          HAVING COUNT(*) > 10);

Ponownie rozbiję to zapytanie na czynniki pierwsze. Proszę zwróć uwagę na podzapytanie:

  SELECT artistid
   FROM album
 GROUP BY artistid
  HAVING COUNT(*) > 10;

To zapytanie zwraca listę identyfikatorów płodnych artystów ;). Zapytanie zwraca identyfikatory artystów z tabeli album, którzy opublikowali więcej niż dziesięć albumów.

W połączeniu z głównym zapytaniem otrzymuję nazwy artystów, którzy opublikowali więcej niż dziesięć albumów.

Podzapytania skorelowane

Poprzedni przykład pokazywał „zwykłe” podzapytania. Istnieją jeszcze tak zwane podzapytania skorelowane. Czasami nazywa się je także zapytaniami powiązanymi. Od zwykłych różnią się one tym, że są powiązane z nadrzędnym zapytaniem. Spróbuję wyjaśnić to na przykładzie:

SELECT trackid
   ,albumid
   ,name
 FROM track AS outer_track
 WHERE milliseconds > (SELECT 10 * MIN(milliseconds)
             FROM track AS inner_track
            WHERE inner_track.albumid = outer_track.albumid);

To zapytanie zwraca identyfikator utworu, identyfikator albumu i tytuł utworu z tabeli track. Zwraca wyłącznie takie utwory, które są dziesięć razy dłuższe niż najkrótszy utwór z tego samego albumu. W tym przypadku podzapytanie używa dokładnie tej samej tabeli. Żeby móc odróżnić tabelę track z zapytania wewnętrznego, od tej samej tabeli w zapytaniu zewnętrznym używam aliasów – słowa kluczowego AS.

SELECT 10 * MIN(milliseconds)
 FROM track AS inner_track
 WHERE inner_track.albumid = outer_track.albumid;

Do tej pory w kursie posługiwałem się wyłącznie aliasami kolumn, jak widzisz istnieje także możliwość nadania aliasu tabelom.

Zapytania skorelowane nie są możliwe do wykonania bez dostępu do zapytania nadrzędnego. W tym przypadku zapytanie nie może być wykonane samodzielnie dlatego, że nie wie czym jest tabela outer_track.

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Po co stosuje się podzapytania

Powtórzę jeszcze raz przykład z poprzedniego punktu:

SELECT name
 FROM artist
 WHERE artistid IN (SELECT artistid
           FROM album
         GROUP BY artistid
          HAVING COUNT(*) > 10);

Czy można osiągnąć ten sam efekt bez podzapytania1? Oczywiście, że można. Jednym ze sposobów jest użycie stałej listy identyfikatorów artystów. Listę tych identyfikatorów zwróci zapytanie:

 SELECT artistid
  FROM album
GROUP BY artistid
 HAVING COUNT(*) > 10;
ArtistId 
----------
22    
58    
90  

Następnie taką listę można użyć w kolejnym zapytaniu:

SELECT name
 FROM artist
 WHERE artistid IN [22, 58, 90];

Takie podejście ma jednak swoje wady. Jedną z nich jest to, że trzeba wykonać dwa zapytania. Kolejną jest potrzeba modyfikowania drugiego zapytania na podstawie wyników pierwszego. Co więcej taka modyfikacja nie zawsze jest możliwa – co jeśli lista zwróconych identyfikatorów miałaby kilkadziesiąt tysięcy elementów?

Podzapytania mogą mieć wiele zastosowań. Czasami osiągnięcie oczekiwanego efektu nie jest możliwe bez użycia podzapytania. Stosowanie podzapytań czasami może także prowadzić do uproszczenia finalnego zapytania.

Podzapytania mogą mieć różny wpływ na wydajność zapytania. Jeśli wydajność zapytania jest kluczowa sprawdzaj plan zapytania upewniając się czy usunięcie podzapytań mogłoby przyspieszyć jego wykonanie2.

Gdzie może występować podzapytanie

Podzapytanie może występować praktycznie wszędzie wewnątrz zapytania SQL. To gdzie podzapytanie może być użyte uzależnione jest od tego ile wartości zwraca. Jeśli podzapytanie zwraca pojedynczą wartość może być użyte jako część wyrażenia – na przykład w porównaniach, czy zwracanych kolumnach.

W przypadku gdy podzapytanie zwraca wiele wartości może być użyte na przykład w porównaniach czy jako tabela źródłowa. Poniższe przykłady powinny wyjaśnić poszczególne przypadki.

Podzapytanie wewnątrz listy pobieranych wartości

Wyobraź sobie raport, który musisz przygotować. Raport powinien zawierać wszystkie faktury klientów. Poszczególne kolumny powinny pokazywać identyfikator klienta, wartość faktury i globalną średnią wartość faktur. Tego typu problem możesz rozwiązać używając podzapytania:

 SELECT customerid
    ,total
    ,(SELECT AVG(total)
      FROM invoice) AS avg_total
  FROM invoice
ORDER BY customerid
  LIMIT 14;

W tym przypadku podzapytanie zwraca pojedynczą wartość – globalną średnią wartość wszystkich faktur:

SELECT AVG(total)
 FROM invoice;
avg(total)
----------------
5.65194174757282

W połączeniu z zapytaniem głównym zwróci następujące wyniki:

CustomerId Total    avg_total
---------- ---------- ----------------
1      3.98    5.65194174757282
1      3.96    5.65194174757282
1      5.94    5.65194174757282
1      0.99    5.65194174757282
1      1.98    5.65194174757282
1      13.86    5.65194174757282
1      8.91    5.65194174757282
2      1.98    5.65194174757282
2      13.86    5.65194174757282
2      8.91    5.65194174757282
2      1.98    5.65194174757282
2      3.96    5.65194174757282
2      5.94    5.65194174757282
2      0.99    5.65194174757282

Okazuje się, że raport nie jest idealny. Lepiej wyglądałoby zestawienie wartości poszczególnych faktur ze średnią faktur dla danego klienta. W tym przypadku podzapytanie musi bazować na kolumnie dostępnej w zapytaniu głównym. Aby móc tego dokonać niezbędne jest używanie aliasów (w tym przypadku aliasów dla tabel):

 SELECT customerid
    ,total
    ,(SELECT AVG(total)
      FROM invoice AS subquery_invoice
      WHERE subquery_invoice.customerid = query_invoice.customerid) AS avg_total
  FROM invoice AS query_invoice
ORDER BY customerid
LIMIT 14;

W tym przypadku podzapytanie nadal zwraca pojedynczą wartość. Jednak tym razem wartość ta zależna jest od identyfikatora klienta znajdującego się w danym wierszu. Dla przykładu wybrałem jeden z identyfikatorów:

SELECT AVG(total)
 FROM invoice AS subquery_invoice
 WHERE subquery_invoice.customerid = 1;
avg(total)
----------
5.66

Zwróć uwagę, że tym razem zapytanie główne zwraca średnią charakterystyczną dla każdego klienta (która jest rożna od średniej dla wszystkich klientów):

CustomerId Total    avg_total
---------- ---------- ----------
1      3.98    5.66
1      3.96    5.66
1      5.94    5.66
1      0.99    5.66
1      1.98    5.66
1      13.86    5.66
1      8.91    5.66
2      1.98    5.37428571
2      13.86    5.37428571
2      8.91    5.37428571
2      1.98    5.37428571
2      3.96    5.37428571
2      5.94    5.37428571
2      0.99    5.37428571

Drugi przypadek pokazuje podzapytanie skorelowane. To podzapytanie powiązane jest z zapytaniem głównym. W odróżnieniu od pierwszego przypadku musi zostać wykonane wiele razy. Średnia użyta w pierwszym przypadku może być obliczona dokładnie raz dla uzyskania poprawnego wyniku.

Podzapytanie wewnątrz klauzuli FROM

Wyniki podzapytania użytego wewnątrz klauzuli FROM traktowane są jakby były tabelą. Dlatego w tym przypadku podzapytanie może zwrócić wiele wartości. Kolumny użyte w podzapytaniu stają się kolumnami „tabeli” i mogą być użyte w zapytaniu głównym.

Proszę spójrz na przykład:

SELECT AVG(customer_total)
 FROM (SELECT SUM(total) AS customer_total
     FROM invoice
   GROUP BY customerid);

Ponownie zacznę od analizy podzapytania:

 SELECT SUM(total) AS customer_total
  FROM invoice
GROUP BY customerid;

Podzapytanie sumuje wszystkie poszczególnych klientów. Zwraca dokładnie tyle wierszy ile jest wartości kolumny customerid:

customer_total
--------------
39.62
37.62
39.62
39.62
40.62
…

Następnie taki wynik użyty jest do policzenia średniej z wszystkich sum. Ostatecznym wynikiem zapytania jest liczba pokazująca średnią sumę zamówień wszystkich klientów:

avg(customer_total)
-------------------
39.4677966101694

Podzapytania tego typu mogą być użyte w bardziej skomplikowanych zapytaniach. Proszę spójrz na przykład poniżej:

SELECT invoiceid
   ,total
   ,invoice.billingstate
   ,billingstate_avg.state_avg
 FROM (SELECT billingstate
       ,AVG(total) AS state_avg
     FROM invoice
   GROUP BY billingstate) AS billingstate_avg JOIN invoice
                         ON billingstate_avg.billingstate = invoice.billingstate;

Analizę ponownie zacznę od podzapytania:

 SELECT billingstate
    ,AVG(total) AS state_avg
  FROM invoice
GROUP BY billingstate;

Podzapytanie używa klauzuli GROUP BY żeby zwrócić średnią wartość zamówienia dla każdego stanu:

BillingState state_avg
------------ ---------------
       5.6930693069307
AB      5.3742857142857
AZ      5.3742857142857
BC      5.5171428571428
CA      5.5171428571428
…

Następnie takie wyniki, używając klauzuli JOIN, złączone są z tabelą invoice. Kolumną używaną do złączenia jest billingstate. Wynikiem jest zbiór wierszy zawierający faktury, które mają uzupełnioną kolumnę billingstate (efekt złączenia). Każda taka faktura zestawiona jest później ze średnią obowiązującą w danym stanie:

InvoiceId  Total    BillingState state_avg
---------- ---------- ------------ ----------------
4      8.91    AB      5.37428571428571
5      13.86    MA      5.37428571428571
10     5.94    Dublin    6.51714285714286
13     0.99    CA      5.51714285714286
14     1.98    WA      5.66
…

Podzapytania wewnątrz klauzuli WHERE

Podzapytanie może być także użyte do filtrowania wyników głównego zapytania. Przykład poniżej pokazuje takie zapytanie:

SELECT trackid
   ,name
   ,milliseconds
 FROM track
 WHERE milliseconds < (SELECT 10 * MIN(milliseconds)
             FROM track);

W tym przypadku podzapytanie zwraca dziesięciokrotność długości najkrótszej ścieżki:

SELECT 10 * MIN(milliseconds)
 FROM track;
10 * min(milliseconds)
----------------------
10710

Następnie ten wynik użyty jest do zwrócenia ścieżek, które są krótsze od tej wartości:

TrackId   Name    Milliseconds
---------- ---------- ------------
168     Now Sports 4884    
170     A Statisti 6373    
178     Oprah    6635    
2461    É Uma Part 1071    
3304    Commercial 7941  

Możliwe jest także używanie podzapytań zwracających wiele wartości. Proszę spójrz na przykład poniżej:

SELECT trackid
   ,name
 FROM track
 WHERE mediatypeid IN (SELECT mediatypeid
             FROM mediatype
            WHERE name LIKE '%AAC%');

W tym przypadku podzapytanie zwraca listę identyfikatorów typów których nazwa pasuje do wyrażenia '%AAC%'. Następnie te identyfikatory użyte są do odfiltrowania ścieżek, które mają odpowiednią wartość kolumny mediatypeid. Innymi słowy zapytanie zwraca ścieżki, które są w formacie pasującym do '%AAC%'.

Wyżej wspomniałem już o zapytaniach powiązanych. Musisz wiedzieć, że podzapytania powiązane mogą wystąpić także w innych miejscach. Poniżej pokazuję Ci przykład takiego podzapytania występującego w klauzuli WHERE:

SELECT albumid
   ,name
   ,milliseconds
 FROM track AS outer_track 
 WHERE milliseconds < (SELECT AVG(milliseconds)
             FROM track AS inner_track
            WHERE inner_track.albumid = outer_track.albumid);

W tym przypadku podzapytanie zwraca średnią długość ścieżki dla każdego albumu. Następnie wartość ta użyta jest w głównym zapytaniu. Pozwala ona zwrócić wyłącznie te wiersze, które dotyczą ścieżek o długości krótszej niż średnia z ich albumu.

Operator EXISTS

W artykule dotyczącym klauzuli WHERE pominąłem między innymi możliwość użycia operatora EXISTS. Operator EXISTS powoduje, że zwrócone są wyłącznie te wiersze, dla których podzapytanie zwróci co najmniej jeden wiersz. Proszę spójrz na przykład:

SELECT *
 FROM employee AS outer_employee
 WHERE EXISTS (SELECT *
         FROM employee AS inner_empolyee
        WHERE inner_employee.reportsto = outer_employee.employeeid);

W tym przypadku skorelowane podzapytanie zwraca wiersze, które połączone są relacją szef-podwładny. Wiersze, które zawierają pracowników nie posiadających podwładnych są pominięte. Dzieje się tak dlatego, że podzapytanie w ich przypadku nie zwróci ani jednego wiersza.

Operatory ALL i ANY

Operatory ALL i ANY nie są obsługiwane przez bazę SQLite.

Operatory ALL i ANY używa się w połączeniu z operatorami porównania z klauzuli WHERE.

Na przykład wyrażenie kolumna > ALL (podzapytanie) oznacza, że kolumna musi mieć większą wartość niż wszystkie wartości zwrócone przez podzapytanie.

Analogicznie kolumna <= ANY (podzapytanie) oznacza, że kolumna musi mieć wartość mniejszą bądź równą którejkolwiek z wartości zwróconych przez podzapytanie.

Chociaż SQLite nie wspiera tych operatorów identyczne zachowanie, w przypadku niektórych zapytań, można uzyskać stosując funkcje MIN albo MAX. Dla przykładu dwa poniższe zapytania dałyby te same wyniki:

SELECT *
 FROM track
 WHERE milliseconds < ANY (SELECT milliseconds
               FROM track);
SELECT *
 FROM track
 WHERE milliseconds < (SELECT MAX(milliseconds)
             FROM track);

Podzapytania jako wyrażenie

Podzapytania zwracające pojedynczą wartość mogą traktowane być jako wyrażenie. W związku z tym mogą wystąpić w innych miejscach zapytania SQL. Kilka zapytań tego typu omówiłem dokładnie w poprzednich podpunktach.

Poniżej pokazuję kilka przykładów obrazujących użycie podzapytań w innych miejscach zapytania SQL.

Podzapytania wewnątrz klauzuli ORDER BY

Dziwne, ale poprawne sortowanie:

 SELECT *
  FROM artist
ORDER BY (SELECT MAX(albumid)
      FROM album
      WHERE artist.artistid = album.artistid);

Podzapytania wewnątrz klauzuli LIMIT

Ponownie dziwne, ale poprawne ograniczanie liczby wierszy:

SELECT * FROM album LIMIT (SELECT COUNT(*)
               FROM artist);

Podzapytania wewnątrz klauzuli HAVING

Tym razem podzapytanie zostało użyte do zwrócenia wierszy, dla których suma jest większa niż suma w jednym ze stanów:

 SELECT customerid
    ,SUM(total) AS sum_total
  FROM invoice
GROUP BY customerid
 HAVING sum_total > (SELECT SUM(total)
            FROM invoice
            WHERE billingstate = 'WA');

Podzapytania a klauzula JOIN

Często istnieje wiele sposobów na uzyskanie tych samych wyników. W przypadku niektórych podzapytań możliwe jest ich zastąpienie odpowiednimi złączeniami. Poprawne użycie klauzuli JOIN może pomóc w usunięciu niechcianego podzapytania.

Podzapytania w innych rodzajach zapytań

Do tej pory w ramach kursu SQL omawiałem wyłącznie zapytania typu SELECT. W języku SQL istnieją także inne rodzaje zapytań. Musisz wiedzieć, że także w zapytaniach typu UPDATE czy DELETE możesz spodziewać się użycia podzapytań.

Dobre praktyki przy używaniu podzapytań

To, że coś jest możliwe, wcale nie znaczy, że powinno być używane. Zapytania SQL szybko mogą stać się mało czytelne. Przez co będą trudne w zrozumieniu i późniejszym utrzymaniu. Jeśli podzapytanie wprowadza niepotrzebne zamieszanie postaraj się rozwiązać problem inaczej – czasami jest to możliwe na przykład przy użyciu klauzuli JOIN.

Ta sama klauzula może także pomóc w optymalizowaniu zapytania zawierającego podzapytania. Dobrą praktyką jest porównanie planu wykonania obu wersji zapytania. Plan zapytania możesz sprawdzić używając EXPLAIN <zapytanie sql>.

Podzapytanie w podzapytaniu podzapytania

Podzapytania to twory, które mogą być zagnieżdżone. W zależności od silnika bazy danych limit zagnieżdżonych podzapytań może być różny. Mimo tego, że takie konstrukcje są możliwe, w codziennej pracy nie spotkałem się za podzapytaniami zagnieżdżonymi więcej niż dwa poziomy.

Nadmierne zagnieżdżanie podzapytań nie jest dobrą praktyką. Takie łańcuszki nie poprawiają czytelności zapytania. Dodatkowo powoduje problemy z jego utrzymaniem. Jeśli musisz stosować więcej niż jeden, dwa poziomy zagnieżdżenia zastanów się czy nie można rozwiązać tego problemu inaczej.

Zadania do wykonania

Poniżej przygotowałem dla Ciebie zestaw kilku zadań, które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę dotyczącą podzapytań w praktyce. Zanim zerkniesz do przykładowego rozwiązania zachęcam się do samodzielnej próby rozwiązania zadań – w ten sposób nauczysz się najwięcej.

Napisz zapytanie używając podzapytań, które zwróci:

 1. sumaryczną wartość (kolumna total) faktur (tabela invoice), których kwota jest powyżej średniej wartości wszystkich faktur,
 2. średnią liczbę albumów (tabela album) dla artystów, którzy opublikowali więcej niż dwa albumy,
 3. wiersze zawierające identyfikator klienta (kolumna customerid) i wartość faktur ponad średnią wartość faktur danego klienta (wartość - średnia). Zapytanie powinno zwrócić wyłącznie wiersze gdzie ta różnica jest większa od 0,
 4. te same wyniki, które zwraca zapytanie poniżej bez użycia klauzuli JOIN:
   SELECT name 
   FROM artist JOIN album
         ON artist.artistid = album.artistid
  GROUP BY name
   HAVING COUNT(*) > 10;
  
 5. te same wyniki, które zwraca zapytanie poniżej bez użycia klauzuli JOIN:
  SELECT invoiceid
    ,total
    ,invoice.billingstate
    ,billingstate_avg.state_avg
   FROM (SELECT billingstate
        ,AVG(total) AS state_avg
      FROM invoice
    GROUP BY billingstate) AS billingstate_avg JOIN invoice
                         ON billingstate_avg.billingstate = invoice.billingstate;
  

Przykładowe rozwiązania zadań

1.

SELECT SUM(total)
 FROM invoice
 WHERE total > (SELECT AVG(total)
         FROM invoice);

2.

SELECT AVG(how_many)
 FROM (SELECT COUNT(*) AS how_many
     FROM album
   GROUP BY artistid
    HAVING how_many > 2);

3.

SELECT customerid
   ,(total - (SELECT AVG(total)
          FROM invoice AS i2
         WHERE i1.customerid = i2.customerid)) AS above_average
 FROM invoice AS i1
 WHERE above_average > 0;

4.

SELECT name
 FROM artist
 WHERE artistid IN (SELECT artistid
           FROM album
         GROUP BY artistid
          HAVING COUNT(*) > 10);

5.

SELECT invoiceid
   ,total
   ,billingstate
   ,(SELECT AVG(total) AS state_avg
     FROM invoice
     WHERE billingstate = outer.billingstate)
 FROM invoice AS outer
 WHERE billingstate IS NOT NULL;

Podsumowanie

Po lekturze artykułu wiesz już czym są podzapytania. Wiesz doskonale gdzie można ich używać. Udało Ci się także poznać kilka dobrych praktyk dotyczących używania podzapytań. Po samodzielnym rozwiązaniu zadań możesz śmiało powiedzieć, że potrafisz posługiwać się podzapytaniami.

Artykuł ten zamyka część kursu poświęconą zapytaniom typu SELECT. W kolejnych częściach kursu poznasz pozostałe elementy języka SQL niezbędne do codziennej pracy.

Mam nadzieję, że artykuł przypadł Ci do gustu. Udało Ci się rozwiązać zadania? Podziel się swoimi rozwiązaniami! Spojrzenie na ten sam problem z innego punktu widzenia pozwoli wszystkim na nauczenie się jeszcze więcej.

Zależy mi na dotarciu do nowych Czytelników, jeśli uważasz, że ten artykuł byłby wartościowy dla kogoś z Twoich znajomych bardzo proszę podziel się z nim odnośnikiem do tego artykułu. Z góry dziękuję!

Jeśli nie chcesz ominąć kolejnych artykułów w przyszłości proszę dopisz się do samouczkowego newslettera i polub Samouczka na Facebook’u. Trzymaj się i do następnego razu!

 1. Dla uproszenia pominę tu możliwość użycia klauzuli JOIN

 2. Możliwe, że silnik bazy danych, której używasz użyje dokładnie takiego samego planu zapytania zarówno przy użyciu podzapytań jak i klauzuli JOIN

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz